Policy

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС ЕООД

ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС разработва високотехнологично Cloud-базирано решение за управление на паркирането, което обединява в една  екосистема  паркиращи,  инфраструктура  и  паркинг  оператори,  с  което  управлението  е  лесно,  ефективността  се  подобрява  и финансовите резултати са видими. То включва специализирани хардуерни компоненти, Cloud-базирана система за управление, глобална онлайн платформа за споделяне на паркоместа, както и мобилно приложение.

Мисията на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС е да превърнем паркирането в лесно и удобно изживяване за всички – паркиращи, паркинг оператори и собственици, както и да подобрим градската среда, като предоставяме цялостно технологично решение. Целта ни е, докато развиваме бизнеса си, да развиваме и хората, които го създават. Използваме най-новите технологии, приели сме стандартите в индустрията и прилагаме добрите практики, за да допринесем за намаляването на вредните емисии и подобряването на благоустрайството на града чрез иновативни решения.

С цел завоюване и поддържане на доверието на нашите клиенти, чрез гарантиране качеството, безопасността, опазването на околната среда и управлението на сигурносттта на информацията на всички етапи от реализирането на нашата дейност, ние приведохме нашата система за управление в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013  и EN ISO 45001:2018. Поддържането и постоянното подобряване на системата е ангажимент целия персонал от всички нива.

Нашата политика се базира на следните принципи:

Основна цел на политиката ни е осигуряване съответствието на предоставяните от нас услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните органи, граждани и юридически лица, както и стремеж към повишаване доверието в нашите услуги, спазвайки всички приложими изисквания.

• Ръководството на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС се ангажира като минимум да осигури съответствие и където е икономически обосновано да надмине приложимото законодателство и другите приети от нас изисквания;

• Ръководството на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС  се ангажира да осигури здравословна и безопасна работна среда за своите служители, подизпълнители  и  посетители,  както  и  да  се  стреми  да  провеждат  политика  на  превенция  чрез  елеминиране  на  опасностите  и намаляване на риска;

• Ръководството на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС се ангажира да опазва околната среда и предодвратява замърсявания в резултат от своята дейност;

• Ръководството на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС се ангажира да предоставя услуги в съответствие с каталога на услугите и съответните договорени изисквания, както и да осигури съответното наблюдение, отчитане и подобрение на тези услуги;

• Ръководството на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС се ангажира да оцени и минимизира рисковете за сигурността на информацията, да осигури непрекъсваемост на своите бизнес процеси, минимизира загубите или вреди в следствие на пробиви;

• Ръководството на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС се ангажира да консултират своите служители, осигури цялата необходима информация и обучения и осигури тяхното участие чрез методите регламентирани в интегрираната система за управление;

• Ръководството на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС се ангажираданасърчава и обучава своите служители да поемат лична отговорност за работата и търсим тяхното съдействие за подобряване на всички аспекти на нашата дейност;

•  Ръководството  на ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС  се  ангажира  да  осигури  всички  необходими  ресурси  за  осъществяването  на  тази политика.

Всички служители, подизпълнители и дори клиенти имат задължение да докладват всяка нежелана ситуация свързана със съответствието на продуктите, условията на труд или опазването на околната среда. Ние се ангажираме на предприемем незабавни действия спрямо ситуации които не са в съответствие с въведените в ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС правила.

ПАРКИНГ ТЕЛЕКОМ ЛАБС се ангажира да преразглежда тази политика при промяна на законодателството и другите приети изисквания включително мнение на работниците и служителите, поради организационни промени, или поради други обстоятелства, които могат влияят на нейната адекватност. Прегледът ще бъде извършван по време на регулярните срещи на ръководството.